कारखाना आपूर्ति --- कुनै मध्यस्थ --- OEM / ODM उपलब्ध छैन

OEM/ODM

OEM/ODM प्रक्रिया नोड

about-us

(1) लोगो लेआउट पुष्टिकरण

(1) LOGO layout confirmation

(2) नमूना आदेश भुक्तानी

(2) Sample order payment

(3) नमूना उत्पादन

(3) Sample production

(4) नमूना परीक्षण पूरा भयो

(4) Sample test completed

(5) ब्याच अर्डर पुष्टिकरण

(5) Batch order confirmation

(6) ब्याच अर्डर भुक्तानीको लागि तल भुक्तानी

(5) Batch order confirmation

(७) ठूलो उत्पादन पूरा भयो

(7) Mass production completed

(८) ब्याच अर्डरको अन्तिम भुक्तानी तिर्नुहोस्

(8) Pay the final payment of the batch order

(९)ढुवानी / रसिदको लागि साइन

(8) Pay the final payment of the batch order